Vi kan kraven på ventilation i alla typer av driftsrum


Så här arbetar Elektroprimaggregaten

Fläktar suger in uteluft genom galler högt upp.
Efter filtrering blåser renad luft mot transformatorn nerifrån.

Luften värms av transformatorn, strömmar uppåt och går ut som varm avluft genom backspjäll. För extrema förhållanden kan aggregaten kompletteras med både kyla och värme.

Rätt strömning av luften: – nedifrån och upp – runt transformatorn.
Aggregaten skapar ett övertryck som stänger ute smutsig och förorenad luft.
Inget damm på kontakter, isolatorer, kretskort etc.
Låga driftkostnader och inget servicebehov förutom filterbyte.
Minimal miljöpåverkan jämfört t ex med en kylanläggning

 

 

Exempel på olika tillämpningar där Elektroprims ventilationsaggregat kan användas.

StällverksrumUNITRAFO TILL VEPA omgjord
Stoft och partiklar äventyrar driftsäkerheten.
Lågspänningsrum har ofta stora värmeförluster
och kräver i regel en särskild ventilationslösning.
Mellanspänningsrum är dock inte särskilt värmekänsliga
men gasisolerade ställverk har dock värmeförluster
som behöver transporteras bort.

Transformatorrum
Normal drifttemperatur kring 40º C.
Vid överuttag löser ofta säkringen ut, produktionsstopp blir följden och transformatorns livslängd förkortas.
Tillfälligt överuttag kan slå ifrån transformatorn och partiklar i luften ökar risken för isolationsöverslag.

Kontroll- och driftrum
Krav på jämn och stabil temperatur.
Vid förhöjd temperatur kan övervakningen bli osäker
och mätningarna blir inte tillförlitliga.
Partiklar kan påverka livslängden på utrustningen.

Batterirum
Blir lätt för varma vid10 grader temperaturökning förkortas
livslängden på batterierna.
Normal temperatur 20 º + – 2º C.
Vid 10º förhöjd temperatur halveras batteriernas livslängd.
Vid ytterligare 10º ökning av temperaturen halveras
livslängden ännu en gång.

Data- och serverrum
Krav på jämn och stabil temperatur.
Vid förhöjd temperatur kan funktionen
försämras och servrar slås ut.